Ochrana osobných údajov (GDPR)

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť KALČÍK, spol. s r.o. IČO: 36 247 987 , sídlom Štefánikova 1318, Senica 905 01 , zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13326/T.

Aké osobné údaje a na aké účely ich spracúvame?

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

  • spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov,
  • spracovanie personálnej a mzdovej agendy,
  • spracovanie účtovnej agendy,
  • dochádzka zamestnancov,
  • zabezpečenie služby.

Odkiaľ získavame vaše osobné údaje?

1. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie vašej požiadavky a na zodpovedanie vašich otázok. Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie vašej požiadavky.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky.

2. Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Účelom spracovania osobných údajov je vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré predchádzajú zmluvne upravenému obchodnému vzťahu a plnenie povinností z uzatvorenej zmluvy.

3. Na plnenie právneho záväzku (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Účely spracovania osobných údajov vyplývajú v jednotlivých prípadoch z právnych predpisov. Medzi tieto právne povinnosti patrí napr. plnenie právnych požiadaviek na uchovávanie informácií a identifikácia, napr.  v rámci právnych predpisov o boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, daňových, kontrolných a ohlasovacích povinností a spracovania údajov v rámci požiadaviek od štátnych orgánov, ako napr. od polície.

Súhlas dotknutej osoby

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona. Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju. Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Spoločnosť nebude spracúvať vaše osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a nebudú prenesené do tretej krajiny.

Akú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Získané osobné údaje na účely predzmluvných vzťahov uchovávame po dobu jedného roka. Ak do tejto doby nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané. Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po dobu nevyhnutnej archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. po dobu 10 rokov.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Okrem práva na odvolanie vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte v prípade, ak sú splnené príslušné právne podmienky aj tieto práva:

  • právo na informáciu o vašich osobných údajoch,  ktoré sú u nás uložené, podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
  • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
  • právo na vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
  • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, právo namietať podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť vás, ako dotknutú osobu, týmto informovala o ochrane vašich osobných údajov a poučila vás o vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

Kontaktujte nás

zeda_logo
logo sportreklama
podesla logo