DomovMapa webuKontakt

  Aktuálne

  Akcia - 3 mesiace zľava 50%

zľava 50% prvé tri mesiace


  Firma KALČÍK, s.r.o.  -  profesionálna účtovná firma

  Znalecká činnosť

Sprostredkujeme vypracovanie znaleckého posudku znalcom zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Ekonómia a manažment odvetví účtovníctvo a daňovníctvo alebo znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore „Ekonomika a riadenie podnikov“, odvetvie „Oceňovanie a hodnotenie podnikov“ a v odbore „Stavebníctvo“ odvetvie „Odhad hodnoty nehnuteľností“.

Základnou znaleckou činnosťou je oceňovanie a hodnotenie podnikov, odhad hodnoty nehnuteľností, cestných vozidiel, bytové zariadenie, cenové mapy, kontrola správnosti vedenia účtovnej agendy a zaúčtovania skúmaných účtovných dokladov, kontrola stavu finančnej hotovosti.

Hlavným zameraním je najmä štruktúrované znalecké hodnotenie, najčastejšie odhad všeobecnej hodnoty podniku ako celku, časti podniku, zložiek majetku podniku, alebo jednotlivých vecí pre fyzické, alebo právnické osoby.

Pôsobnosť činnosti znalca a znaleckej organizácie vychádzajú z požiadaviek zadávateľa, t. j. fyzickej osoby, právnickej osoby a orgánov verejnej moci, pre všetky právne úkony.

Dôraz kladieme a zakladáme si na dlhoročnej bezproblémovej spolupráci pri riešení mnohých mimoriadne zložitých sporných a odborne náročných otázok a účinnej podpore rozhodovacieho procesu v konaní orgánov štátnej moci, iných štátnych orgánov a orgánov, na ktoré prešli úlohy štátnych orgánov, ako aj súkromnej sféry, najmä fyzických a právnických osôb.

Ide najmä o konania pred súdmi v trestnom aj občianskoprávnom konaní, orgánmi činnými v trestnom konaní, konkrétne jednotlivými zložkami polície, prokuratúry, konkurzné konania, exekučné konania, dobrovoľné dražby, dedičské konania, zistenie poplatkovej povinnosti (ak je od hodnoty majetku odvodená výška poplatkov) pred rôznymi orgánmi verejnej správy, osobitne štátnymi orgánmi a rôzne právne transformácie majetku (navýšenie základného imania spoločnosti, napríklad akvizície, zlúčenie, splynutie právnických osôb, vyporiadanie alebo zrušenie podielového spoluvlastníctva a pod.).
NAJ.sk
 © 2006 KALČÍK, s.r.o. All Rights Reserved. Optimalize IE.  Webm@ster